Vogelvrienden Hoorn en Omstreken

RINGEN HYBRIDEN

9-11-2004
Onderwerp: RINGEN HYBRIDEN

Aan de organisaties en contactpersonen.

Beste collega�s/kwekers

Bij deze wil ik U attenderen op het volgende.

Er is in den lande wat onduidelijkheid omtrent het moeten ringen van hybriden ondanks dat dit bij het intreden van de Flora en Faunawet al is medegedeeld. Wilt U er rekening mee houden dat hybriden van Europese vogels dienen te worden geringd met de juiste ring, dus een ring voor Europese vogels, oftewel vogels die vallen onder de ringenregeling. Ringen met het kenmerk NL er in. (dus geen normale ringen).

Het staat duidelijk omschreven in artikel 1, tweede lid van de Flora en Faunawet. In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt mede verstaan onder: SOORT: ondersoort, geografisch onderscheiden populatie van een soort, of kruisingen(Hybriden). Dit betekent dus duidelijk dat op alle hybriden, en dus ook Kanarie x Putter de bepalingen van de Flora- en Faunawet, inclusief het vrijstellingsbesluit en de ringenregeling, van toepassing zijn. Tevens willen we de kwekers er op wijzen dat men de vogels die in Nederland worden geboren dient te ringen met de offici�le Nederlandse ringen, verkregen via een der officieel aangestelde organisaties in Nederland. Dit zij de ANBvV, BEC, Aviornis, NBvV en de NHDB.

Men mag deze vogels dus niet ringen met ringen verkregen in Duitsland of Belgie. Deze landen mogen ook geen ringen verstrekken met de inscriptie NL.

Hopende U in deze voldoende te hebben ge�nformeerd.

Bart Braam

Secretaris COM Nederland / Commissie wetgevingen

[Terug naar homepage]